19Iul

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind selectarea unui Consultant pentru elaborarea Raportului alternativ CEDAW în domeniul violenței în familie și violenței față de femei.

 

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o organizație non-guvernamentală care pledează pentru promovarea drepturilor femeilor și  asigurarea aplicării perspectivei de gen în cadrul procesului legislativ și de implementare a legislației. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

Violența în familie și violența sexuală sunt probleme sistematice și răspândite în Moldova. Potrivit unor estimări, 63.4 la sută dintre femei și fete în vârstă de 15 ani și mai în vârstă au experimentat cel puțin o formă de violență fizică, psihologică sau sexuală pe parcursul vieții lor, violența în mediul rural fiind mai răspândită (aproximativ 69 la sută). Un studiu recent a arătat că violența fizică există în aproape 50 la sută din familiile bărbaților intervievați. Acest studiu a arătat că violența fizică este asociată cu percepțiile negative și stereotipurile de gen, precum și cu inegalitățile de gen în familie și în societatea moldovenească: 27.7 la sută dintre bărbați și 17.5 la sută dintre femei cred ca o femeie ar trebui să tolereze violența pentru a-și păstra familia, și 41.1 la sută dintre bărbați cred că există momente în care o femeie trebuie să fie bătută.

În cadrul revizuirii CEDAW a Republicii Moldova în 2013, au fost formulate mai multe îngrijorări cu privire la răspunsul Guvernului la fenomenul violenței în familie. Aceste îngrijorări includ: (a) aplicarea neuniformă a legislației care are drept scop combaterea violenței în familie; (b) refuzul autorităților de a documenta leziuni corporale minore; (c) faptul că este necesar să existe cazuri repetate de violență în familie pentru ca să fie pornită o investigație; (d) ineficiența ordinelor de protecție împotriva presupușilor agresori; și (e) rata scăzută de raportare a cazurilor de violență sexuală, inclusiv violul, precum și investigarea și urmărirea penală ineficientă a cazurilor raportate.

În acest context, Consultantul recrutat va fi responsabil de elaborarea unui Raport alternativ la Convenția ONU în baza analizei recomandărilor formulate de Comitetul ONU în 2013 către Guvernul Republicii Moldova, va evalua gradul de implementare a acestor recomandări, în baza rapoartelor, studiilor și informațiilor oferite de organizațiile non—guvernamentale active în domeniu. Totodată, Consultantul va analiza raportul elaborat de Guvernul Republicii Moldova și prezentat Comitetului ONU, planificat pentru octombrie 2017 și va formula poziția organizațiilor non-guvernamentale pe domeniul vizat.

 Produse/ rezultate așteptate:

 • Elaborarea unui raport alternativ CEDAW în baza analizei gradului de implementare a recomandărilor elaborate de Comitetul ONU în 2013, în baza Raportului Guvernului Republicii Moldova din octombrie 2017, în consultare cu organizațiile non-guvernamentale active în domeniul vizat;

 Sarcini specifice:

 • Consultantul va studia Recomandările formulate de Comitetul ONU în 2013 către Guvernul Republicii Moldova în domeniul violenței față de femei și violenței în familie, alte rapoarte, studii și informații oferite de organizațiile non-guvernamentale active în domeniul vizat;
 • Consultantul va fi responsabil de elaborarea unui proiect de Raport în baza formatului solicitat de Comitetul ONU care va fi consultat cu organizațiile non-guvernamentale active în domeniu și echipa CDF;
 • Consultantul va analiza Raportul Guvernului Republicii Moldova din octombrie 2017 și va elabora varianta finală a Raportului alternativ CEDAW în baza consultării cu organizațiile active în domeniu și echipa CDF;
 • Consultantul va avea la dispoziție 20 de zile de lucru;
 • Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: august - noiembrie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabili de livrarea calitativă a produselor;
 • CDF va asigura oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar.

Calificări și abilități:

 • Licenţă în domenii relevante (sociologie, economie, drept, etc.), Masteratul și/sau Doctoratul vor fi considerate un avantaj;
 • Cunoştinţe specializate în domeniul de cercetare
 • Minim 5 ani experienţă de lucru cu organizaţii internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul cercetării în domeniul sistemului justiție și/sau drepturilor omului, sistemului protecției sociale, etc.
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante;
 • Abilităţi de gândire analitică și strategică, comunicare verbală şi scrisă în limba română și rusă, abilităţi de comunicare verbală şi scrisă în limba engleză vor constitui un avantaj;
 • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, internet).

Procedura de selectare

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

 Procedura de Evaluare

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultantul selectat va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu reprezentantul CDF.

Procedura de prezentare a dosarului 

Toate ofertele trebuie să conțină:

-          CV-ul actualizat;

-          Scrisoare de intenție;

-          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 2 august 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.