Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Proiecte finalizate

sponsor

Perioada de implementare:

Iunie 2022 – Septembrie 2023

Titlul proiectului: „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților”

Scopul proiectului constă în implicarea responsabilă a comunităților, prin intermediul bibliotecilor, în răspunsul eficient la criza refugiaților: crearea, în cadrul bibliotecilor, a spațiilor sigure pentru persoanele refugiate, în special pentru femei și copii; desfășurarea diverselor activități recreative, grupuri de suport psihologic cu participarea femeilor și copiilor din comunitate în vederea integrării femeilor și copiilor refugiați.

Proiectul este implementat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și cu suportul International Rescue Committee.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2022 – Iulie 2023

Titlul proiectului: „Protecția refugiaților și comunităților gazdă împotriva violenței în bază de gen pe ambele maluri ale râușui Nistru”

Scopul proiectului constă promovarea normelor și atitudinilor sociale favorabile pentru a pune capăt violenței în bază de gen în rândul refugiaților și comunităților gazdă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Proiectul va derula până în iulie 2023, timp în care ne dorim să ajutăm femeile refugiate să se încadreze mai bine în comunitatea gazdă și să le informăm despre toate serviciile disponibile în comunitate. Ne propunem să identificăm potențiale victime ale violenței în familie și/sau traficului de ființe umane și să le referim la specialiștii care le vor acorda asistență specializată.

Lunar, în 5 biblioteci se vor desfășura diverse activități: cluburi de lectură, proiecții de filme, ateliere de lucru manual, sesiuni informative despre prevenirea și combaterea violenței în familie/traficului, încadrarea în câmpul muncii și alte oportunități de abilitare economică a femeilor, comunicarea asertivă și alte subiecte care prezintă interes pentru participante. Sesiunile informative se vor desfășura cu participarea unui consilier juridic, unui psiholog sau a unui consilier vocațional.

Proiectul este finanțat de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și implementat de către Centrul de Drept al Femeilor.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2022 – Martie 2023

Titlul proiectului: „Suport comunităților moldovenești în găzduirea refugiaților ucraineni”

Scopul proiectului: Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniu, pentru a răspunde la nevoile beneficiarilor, prin utilizarea celor mai bune practici și eficiente instrumente.

În cadrul proiectului peste 70 de specialiști din sfera asistenței sociale și educației au beneficiat de ateliere de instruire, schimb de experiență și dezvoltare a capacităților profesionale. Scopul activităților este de a îmbunătăți calitatea sprijinului psihosocial oferit grupurilor țintă din centrele de refugiați, școlilor, instituțiilor sociale și tuturor beneficiarilor. Cadre didactice, psihologi și asistenți sociali din raioanele Ştefan Vodă, Căuşeni, Ungheni au participat la sesiuni de Formare de formatori în oferirea sprijinului psihosocial. A fost elaborat Ghidul și instrumentele practice destinate cadrelor didactice, psihologilor și asistenților sociali în oferirea suportului psihosocial in contextul crizei refugiaților

sponsor

Perioada de implementare:

Iunie 2022 – Septembrie 2023

Titlul proiectului: „Răspunsul de urgență la criza din Ucraina”

Scopul proiectului: Oferirea asistenței și acordarea sprijinului necesar persoanelor refugiate prin intermediul creării de spații sigure și prietenoase în 5 biblioteci din țară și implementarea a 5 inițiative comunitare în tot atâtea comunități.

Punctele focale și persoanele refugiate au primit ghidare și orientare pentru a preveni abuzurile, discriminarea, violența pe bază de gen, traficul de persoane, exploatarea sexuală și alte pericole sociale care s-au accentuat din pricina crizei ucrainene. Prin intermediul proiectului au fost reduse potențialele vulnerabilități și inechități, oferindu-se suport de grup psihologic, activități de coeziune socială, culturală și religioasă, acces la servicii integrate, precum și suport umanitar. Cele cinci biblioteci au fost dotate cu un un număr relevant de volume de literatură în limba ucraineană, engleză și română.

 

sponsor

Perioada de implementare:

Aprilie 2022 – Aprilie 2023

Titlul proiectului: „Oameni implicați. Comunități solidare.”

Scopul proiectului este de a preveni și răspunde cazurilor de violență în bază de gen, în contextul crizei refugiaților.

Proiectul are trei direcții strategice de intervenție:

1.Crearea și coordonarea a 12 Echipe Mobile Multidisciplinare formate din trei specialiști: jurist, psiholog și asistent social, care oferă suport și consiliere calificată persoanelor refugiate din Ucraina și băștinașilor din localitățile gazdă, după metodologia door-to-door.

2. Finanțarea a 22 de proiecte sociale scrise și implementate de grupuri de inițiativă locale în cooperare cu administrația publică locală și membrii comunității, care contribuie la coeziunea socială și integrarea persoanelor refugiate în comunitate.

3. Suport financiar nerambursabil acordat în situații de criză categoriilor de beneficiari refugiați, cu grad înalt de vulnerabilitate.

sponsor

Perioada de implementare:

Mai 2022 – Decembrie 2022

Titlul proiectului: „Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților”

Scopul proiectului:  integrarea mai ușor peste 400 de femei refugiate din Ucraina și copiii lor în comunitățile din Republica Moldova. Proiectul va contribui la crearea unor comunități sensibile și reziliente pentru a reduce stereotipurile și stigmatizarea față de femeile refugiate.

Proiectul își propune să dezvolte capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv membrilor Coaliției Naționale, parajuriștilor și partenerilor săi la nivel local pentru un răspuns eficient crizei refugiaților din Ucraina. La fel, 10 coordonatori/toare locale, vor fi implicați/te în implementarea celor 10 granturi oferite organizațiilor locale. Aceștia vor facilita implicarea comunității locale în procesele de mobilizare comunitară, vor facilita dialogul între organizațiile locale, persoanele refugiate, membrii/rele comunităților și alți actori relevanți.

Proiectul este implementat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară.

sponsor sponsor

Perioada de implementare:

Februarie 2021- Decembrie 2022

Titlul proiectului: „Reducerea barierelor în calea abilitării economice a femeilor”

Scopul proiectului: Consolidarea capacităților instituţionale a 10 asociaţii ale femeilor din afaceri şi a ONG-urilor ce activează în domeniul apărării drepturilor femeilor. Organizaţiile vor avea o înţelegere mai bună despre felul în care pot conceptualiza programele şi serviciile sale, respectând perspectiva de gen, a incluziunii şi colaborării, astfel încât să contribuie la procesul de abilitare economică a femeilor. Un alt obiectiv al proiectului este încurajarea acțiunilor comune dintre asociaţiile femeilor din afaceri şi ONG-urile din domeniul promovării depturilor femeilor care ar rezulta cu înfiinţarea- Alianței de abilitare a femeilor, cu un secretariat de guvernare, o misiune, un brand vizual, un plan de advocacy și un plan strategic pentru a-și ghida activitatea pe durata proiectului şi după finalizarea acestuia.

Proiectul a fost implementat de ABA ROLI Moldova în parteneriat cu Consorțiul Women and Girls Empowered – WAGE, CDF și Center for International Private Enterprise și finanțat de către Oficiul Departamentului de Stat al SUA pe Probleme Globale ale Femeilor.

sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2020 – Iunie 2022

Titlul proiectului: „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”

Scopul proiectului:  Implicarea CDF se va axa pe îmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele violenței în familie. Intervențiile CDF vor fi multiaspectuale și se vor axa pe: valorificarea expertizei și a bunelor practici internaționale în domeniul medicinii legale în partea ce ține de interacțiunea sistemului de medicină legală cu victimele; documentarea cazurilor de violență în familie; elaborarea procedurilor interne de intervenție a medicilor legiști în cazurile de violență în familie; inițierea  procedurii de revizuire a Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravității vătămărilor corporale.

O altă componentă a intervenției CDF ține de identificarea, validarea și compararea practicilor de intervenție coordonată a actorilor din sectorul justiției în cazurile de violență în familie. Vor fi analizate aspecte legate de cooperarea între actorii din sectorul justiției în raioanele Comrat, Cimișlia, Criuleni și Soroca. În baza analizei vor fi formulate o serie de recomandări menite să asigure o coordonare mai eficientă a intervenției organelor de drept.

sponsor

Perioada de implementare:

Septembrie 2021 – Decembrie 2022

Titlul proiectului: „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen”

Scopul proiectului: Centrul de Drept al Femeilor și Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova implementează Proiectul „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” prin care vor contribui la dezvoltarea a 5 programe de abilitare economică de scară mică în parteneriat cu autoritățile publice, prestatorii de servicii, și alte părți interesate din raioanele Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă; consolidarea capacităților reprezentanților instituțiilor publice pentru a oferi un ciclu complet de sprijin pentru a asigura abilitarea economică a supraviețuitoarelor și integrarea lor pe piața muncii; consolidarea mecanismelor de coordonare și cooperare dintre autoritățile publice și alți actori în domeniul ocupării forței de muncă.

sponsor

Perioada de implementare:

Octombrie 2021 – Decembrie 2022

Titlul proiectului: „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade)

Scopul proiectului: Dezvoltarea și consolidarea capacitățile Platformei femeilor antreprenoare de pe malul stâng al Nistrului prin interacțiune și colaborare cu partenerii de pe malul drept – Centrul de Drept ale Femeilor și IT Club, Digital Park. Activitățile se vor axa pe evaluarea necesităților de instruire în domeniul IT ale membrelor Platformei, organizarea de instruiri și coaching în vederea sporirii cunoștințelor lor digitale și reprofilării în domeniul IT, schimbul de experiență cu privire la desfășurarea ședințelor de lobbying cu reprezentanții autorităților publice în vederea promovării drepturilor și intereselor femeilor antreprenoare, elaborarea de documente de politici privind modificarea legislației fiscale.

sponsor

Prioada de implementare:

Iunie 2018 – Mai 2021

Titlul proiectului: “Eliminarea violenței împotriva femeilor”

Scopul proiectului este de a apropia Republica Moldova de standardele prevăzute în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) prin analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul și asigurarea unui răspuns coordonat la cazurile de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2020- Decembrie 2020

Titlul proiectului: „Consolidarea capacităților poliției privind intervenția în cazurile de violența în familie”

Scopul proiectului este de a imbunătăți modul de interventie al politiei în cazurile de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2018 – Decembrie 2020

Titlul proiectului: “Sănătatea sexuală și reproductivă”

Scopul proiectului este de a contribui la asigurarea unei intervenții prompte în cazuri de violență în familie de către ofițerii de poliție, medici și asistenții sociali și de a asigura colectarea datelor privind violența în familie în sistemul de sănătate din Republica Moldova.

În cadrul proiectului vor fi elaborate instrucțiunile sectoriale privind intervenția asistenților sociali și a instituțiilor medico-sanitare în cazuri de violență în familie și evaluați indicatorii statistici privind violența în bază de gen și violența în familie colectați în sistemul de sănătate.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2015 – Decembrie 2019

Titlul proiectului: “Consolidarea capacităților de răspuns a reprezentanților organelor de drept la cazurile de violență în familie în Moldova”

Scopul proiectului: de a spori capacitatea sistemului judiciar de a gestiona efectiv cazurile de violență în baza de gen și de a asigura protecție maximă victimelor violenței în familie și a copiilor lor, astfel încât victimele să beneficieze de căi de atac adecvate, iar infractorii să primească condamnări corespunzătoare.

În această perioadă vor fi organizate traininguri, mese rotunde si activități de sensibilizare atât pentru specialiștii din sistemul de drept cât și pentru publicul larg, cu referire la prevenirea fenomenului de violență în familie.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2019 – Mai 2019

Titlul proiectului: „Consolidarea capacităților Coaliției Naționale “Viață fără violență”, cu suportul Fundaţiei Est – Europene, din resursele acordate de Fundația OAK

Scopul proiectului: de a consolida capacitățile Coaliției Naționale ”Viață fără violență” prin evaluarea necesităților acesteia, intocmirea unui raport de evaluare și prezentarea recomandărilor/concluziilor pentru activitățile ulterioare.

Totodată au fost desfășurate o serie de traininguri destinate psihologilor ce activează în organizațiile membre ale Coaliției.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectului: “Suport Coaliției Naționale “Viața fără violență în familie” pentru a îmbunătăți protecția femeilor și copiilor victime ale violenței în familie”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale “Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Perioada de implementare: 

Ianuarie 2016 – Decembrie 2018

Titlul proiectului: “IMAGES în Moldova etapa a II-a”

Scopul proiectului: de a consolida rețeaua prestatorilor de servciii din domeniu, pentru o mai bună coordonare a activităților, pentru a promova o agendă comună de advocacy care vizează reducerea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. În altă ordine de idei, proiectul își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Coaliției Naționale “Viața fără violență în familie” prin îmbunătățirea mecanismelor de luare a deciziilor, pentru a promova reformele la nivel legislativ și instituțional.

sponsor

Perioada de implementare: 

Mai 2017 – Aprilie 2018

Titlul proiectului: “Abilitarea economică a femeilor victime ale violenței în familie”

Scopul proiectului: chiar dacă femeile din toate categoriile demografice sunt susceptibile la violență domestică, există condiții specifice care fac femeile să fie expuse mai frecvent și mai sever la violență în bază de gen. În primul rând, femeile care doresc să părăsească partenerii abuzivi raportează adesea preocupările economice ca fiind o barieră majoră. Statutul socio-economic scăzut este determinat de cauze multiple, cum ar fi sărăcia,  lipsa unei case, veniturile mici sau copiii cu dizabilități. Astfel, proiectul își propune să ajute femeile care au trecut prin criză să inițieze sau să dezvolte o afacere, să urmeze cursuri de specializare pentru a depăși vulnerabilitatea economică.

sponsor

Perioada de implementare: 

Februarie 2017 – Decembrie 2017

Titlul proiectului: „Îmbunătățirea accesului la justiție, asistență juridică și sprijin psihologic pentru femeile aflate în detenție”

Scopul proiectului: de a ajuta femeile aflate în detenție, care au fost victime ale violenței domestice, să cunoască și să își poată revendica drepturile garantate de lege. În același timp, au avut acces la consiliere juridică și psihologică gratuită. În cadrul proiectului, de asemenea, au fost organizate traininguri pentru angajații penitenciarului pe teme ce țin de respectarea drepturilor omului.

sponsor

Perioada de implementare: 

Iulie 2016 – Septembrie 2017

Titlul proiectului: “Consolidarea capacităților naționale privind integrarea drepturilor la sănătate sexuală și reproductivă în răspunsul sistemului de sănătate la violența de gen”.

Scopul proiectului: de a facilita procesul de coordonare a elaborării Strategiei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, asigurând o largă consultare și participare a tuturor actorilor relevanți. Totodată, a fost demarat procesul de consultare și preluare a celor mai bune practici, inclusiv din experiența regională, de dezvoltare a Procedurilor Standard de Operare pentru asistenții sociali, medici și ofițeri de poliție, ca parte a răspunsului multisectorial la cazurile de violență în bază de gen.