Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ce faci înainte de proces pentru pregătirea cauzei tale?

Informația din această secțiune privesc procedurile în instanța de judecată. În aceste proceduri este salutar să fii asistată de un avocat atît în procesul pregătirii pentru ședințe, cît și pentru reprezentare în fața instanțelor. Dacă, însă, alegi să te reprezinți singură la audierea cererii tale de emitere a ordonanței de protecție, sau întrun proces civil, poți găsi niște recomandări utile în acest sens.

Contactează martorii violențelor sau vătămărilor cauzate.

În calitate de martor pot fi persoanele care posedă informații cu privire la vreo circumstanță care urmează să fie constatată în cauză – în cazul tău această persoană poate fi o prietenă, un membru al familiei, copiii, asistenta medicală de la Urgență, medicul, un străin, un polițist etc. Contactarea lor este necesară pentru a-i rugă să se prezinte în instanță să confirme personal cele văzute, cunoscute.

Dacă te-ai asigurat că martorul este de acord să vină în instanță pentru a confirma actele de violență (leziunile și alte circumstanțe importante) comise în privința ta, pînă la invitarea în sala de judecată, vei solicita instanței citarea martorului ales de tine cu argumentarea importanței faptelor care urmează a fi stabilite de instanță cu ajutorul acestui martor la soluţionarea pricinii, comunicînd numele şi domiciliul martorului (martorilor).

Totodată, trebuie să cunoști că, potrivit legii, există categorii de persoane care nu pot fi citaţi în judecată şi audiaţi în calitate de martori:

 1. persoanele care, din cauza vîrstei fragede ori a handicapului lor fizic sau mental, nu sînt în stare să înţeleagă just faptele şi să depună asupra lor mărturii veridice;
 2. slujitorii cultelor, medicii, avocaţii, executorii judecătoreşti, notarii şi orice alte persoane pe care legea le obligă să păstreze secretul informaţiei confidenţiale primite în exerciţiul funcţiunii;
 3. funcţionarii publici şi foştii funcţionari publici, asupra datelor ce constituie secret ocrotit de lege care le-au parvenit în această calitate, dacă nu au fost degrevaţi, în modul stabilit, de obligaţia păstrării lui;
 4. persoanele care, în virtutea funcţiei profesionale, au participat la pregătirea, executarea sau răspîndirea publicaţiilor periodice, emisiunilor televizate sau radiodifuzate referitor la personalitatea autorului, executorului sau alcătuitorului de materiale ori documente, la informaţia parvenită de la aceştia în legătură cu activitatea lor, dacă materialele şi documentele sînt destinate redacţiei;
 5. judecătorii, referitor la problemele apărute în dezbaterea circumstanţelor pricinii în camera de deliberare la pronunţarea hotărîrii sau sentinţei.

Este puțin probabil ca în cazul tău de violență să ai necesitate anume de martorii care fac parte din aceste categorii, dar asemenea cazuri sînt posibile.

Suplimentar trebuie să cunoști că unii martori au dreptul de a refuza depunerea mărturiilor ca de exemplu:

 1. soţul împotriva soţiei, soţia împotriva soţului, inclusiv cei divorţaţi, copiii, inclusiv cei adoptaţi (înfiaţi), împotriva părinţilor, părinţii împotriva copiilor, inclusiv celor adoptaţi (înfiaţi);
 2. fraţii şi surorile unul împotriva altuia, buneii  împotriva nepoţilor, nepoţii împotriva buneilor;
 3. logodnicii, concubinii unul împotriva altuia;
 4. persoana ale cărei depoziţii pot cauza prejudicii materiale sau morale martorului sau persoanelor cu care se află în relaţiile menţionate la lit.a), b) şi c);
 5. persoana ale  cărei  depoziţii pot duce la dezonorarea sau  pot crea un pericol de  urmărire administrativă sau penală lor sau persoanelor cu care se  află în relaţiile specificate la lit.a), b) şi c);
 6. persoanele care nu pot depune mărturie fără a dezvălui secretul profesional sau comercial;
 7. deputaţii – referitor la datele care le-au devenit cunoscute în virtutea îndeplinirii obligaţiilor de deputat;
 8. avocaţii parlamentari, referitor la faptele care le-au devenit cunoscute în exerciţiul împuternicirilor.

Dacă martorul în virtutea circumstanțelor indicate mai sus vor allege să refuse să facă mărturii, va declara în scris refuzul pînă la depunerea mărturiilor, documentînd motivele refuzului. Instanţa înştiinţează părţile despre refuzul martorului. Anume reieșind din acest fapt este bine pînă a chema martorul în instanță să stabilești dacă acesta accept să facă declarații adevărate cu privire la circumstanțele în care ai fost agresată sau alte circumstanțe importante.

Dacă nu ai curajul de a contacta martorii identificați de tine pentru a-I convinge să meargă în instanță pentru declarații, poți solicita direct instanței citarea lor, sigur la fel argumentînd importanța declarațiilor lor.

Chiar și dacă martorul a fost citat direct de instanță, fără a discuta în prealabil cu tine, ține minte că acesta oricum este obligat să se prezinte în faţa instanţei judecătoreşti la data şi la ora stabilită şi să depună mărturii veridice. Martorul citat care nu se poate prezenta în instanţă din cauză de sănătate, bătrîneţe, invaliditate sau din alte motive pe care aceasta le consideră întemeiate poate fi audiat de instanţă la locul aflării sale.

Înainte de a audia martorul, preşedintele şedinţei de judecată stabileşte identitatea acestuia, îi explică drepturile şi obligaţiile, îl somează asupra  răspunderii penale pe care o atrage refuzul de a depune mărturie şi depunerea cu bună ştiinţă a unor mărturii mincinoase. Martorul semnează declaraţia privind cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderii lui. Declaraţia semnată se anexează la procesul-verbal al şedinţei.

Preşedintele şedinţei de judecată explică martorului care nu a împlinit vîrsta de 16 ani obligaţia de a depune mărturii complete şi sincere. Acest martor însă nu este somat de răspunderea pe care o atrage refuzul de a depune mărturii sau depunerea cu bună ştiinţă a unor mărturii mincinoase.

La audierea martorului în vîrstă de pînă la 14 ani ori, cînd instanţa judecătorească găseşte de cuviinţă, la audierea martorului în vîrstă de la 14 pînă la 16 ani, va fi citat să asiste un pedagog. Sînt citaţi, după caz, şi părinţii, înfietorii, tutorele sau curatorul minorului. Persoanele menţionate, precum şi participanţii la proces, pot, cu permisiunea preşedintelui şedinţei, să pună întrebări martorului, să-şi expună considerentele referitor la persoana martorului şi la conţinutul depoziţiilor lui.

În cazuri excepţionale, cînd trebuie constatate unele circumstanţe ale pricinii, instanţa judecătorească poate dispune, printr-o încheiere, ascultarea minorului în camera de deliberare fără ca părţile sau alte persoane să fie de faţă. După revenirea completului de judecată în sala de şedinţe, participanţilor la proces  li se comunică depoziţiile martorului minor.

După ce a fost audiat, martorul în vîrstă de pînă la 16 ani părăseşte sala de şedinţe dacă instanţa nu consideră că prezenţa lui este necesară.

Dacă cel ce urmează a fi audiat de instanţă este mut sau surd ori dacă, din alte motive, nu se poate exprima, întrebările şi răspunsurile se fac în scris şi se anexează la procesul-verbal, iar dacă nu poate citi şi scrie, se foloseşte de un interpret.

Pentru depoziţii false făcute cu bună ştiinţă, pentru refuzul sau eschivarea, contrar legii, de a face depoziţii, martorul răspunde în conformitate cu legislaţia penală.

Martorului care nu se prezintă în şedinţă de judecată din motive pe care instanţa le consideră neîntemeiate i se aplică o amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale. Dacă nu se prezintă nici după cea de a doua citare, instanţa are dreptul să dispună aducerea lui forţată în judecată şi aplicarea unei amenzi repetate de pînă la 10 unităţi convenţionale.

Totodată,martorul are dreptul la restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu citarea sa în judecată şi la o compensaţie pentru sustragere de la ocupaţiile sale obişnuite, al cărei cuantum se determină în modul stabilit de lege.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult