Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Obține probe scrise și alte probe despre acte de agresiune

La general probele sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii.

În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate din explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în soluţionarea pricinii, din depoziţiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experţilor. Reieșind din aceasta în cazul tău, pe lîngă declarațiile martorilor, pot fi utile:

Înscrisurile

Se consideră înscris orice document, act, convenţie, contract, certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personală, alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum şi primit prin fax, poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informaţiei care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii şi care pot confirma veridicitatea lor.

Se consideră probă scrisă sentinţele, hotărîrile şi alte acte judecătoreşti, procesele-verbale ale actelor procedurale, procesele-verbale ale şedinţelor judiciare, anexele (scheme, proiecte, desene etc.) la procesele-verbale ale actelor procedurale.

Înscrisurile se depun în judecată de către părţi (adică de tine) şi de alţi participanţi la proces. La solicitarea acestora, înscrisurile pot fi reclamate de instanţă părţilor, altor participanţi la proces, precum şi persoanelor care nu sînt participanţi la proces.

Dacă înscrisul se păstrează la o autoritate, organizaţie sau la o altă persoană sau instituţie, instanţa, la cererea ta poate, dispune prezentarea lui în termen. Această posibilitate nu cuprinde cazurile cînd înscrisurile pot fi obţinute fără concursul instanţei. Obţinerea şi prezentarea înscrisului se fac pe cheltuiala celui care l-a solicitat.

Dacă pentru soluţionarea pricinii importanţă are numai o parte din document, instanţa primeşte un extras din el, autentificat în modul stabilit de lege.

Înscrisul se depune în original sau în copie autentificată în modul stabilit de lege, indicîndu-se locul de aflare a originalului. Înscrisul se depune în original cînd, conform legii sau unui alt act normativ, circumstanţele pricinii trebuie confirmate numai cu documente în original sau cînd copiile de pe documentul prezentat au cuprinsuri contradictorii, precum şi în alte cazuri cînd instanţa consideră necesară prezentarea originalului.

Dacă, în conformitate cu afirmaţiile părţii interesate, documentul în original se află pe mîna părţii adverse (de exemplu a agresorului), probaţiunea se efectuează prin înaintarea unui demers privind obligarea părţii adverse la prezentarea lui în original. În cazul în care partea adversă nu execută încheierea judecătorească privind prezentarea documentului în original, se va utiliza copia de pe original, prezentată de persoana interesată dacă legea nu prevede altfel. Instanţa va aprecia forţa probantă a copiei autentificate după intima ei convingere.

Copiile de pe documentele prezentate în judecată de către participantul la process se înmînează participanţilor la proces care nu dispun de ele.

Partea care a prezentat un document sau un alt înscris pentru a dovedi anumite circumstanţe poate renunţa la acest mijloc de probaţiune numai cu consimţămîntul părţii adverse.

Experizele

Pentru elucidarea unor aspecte din diferite domenii, care cer cunoştinţe speciale, se apelează la serviciile unor experți. În cazurile de violență în familie cele mai fregvente expertise pot fi cele medico-legale, psihiatrico-psihologice… Cu toate acecestea, gama domeniilor în care pot fi necesare cunoștințe special este mult mai largă care de la caz la caz poate fi accesată de victim violenței în familie. Acestea ar putea fi expertizele merceologice, din domeniul științei sau artei (eventual pentru a identifica valoarea și semnificația obiectelor distruse de agresor în procesul actelor de violență). Concluziile expertizărilor respective la inițierea cauzei în instanță déjà pot fi deținute de tine, urmînd doar să le prezinți instanței alături d cerere sau alte probe. Dacă, însă, n-ai reușit să expertizezi   anumite segmente pe care le apreciezi importante, o poți face în procesul judecării cauzei tale prin formularea către instanță a unui demers în acest sens.dacă demersul tău va fi apreciat întemeiat de către instanță , iar concluziile expertului necesare la justa soluționare a cauzei , instanţa dispune efectuarea unei expertize. Asupra efectuării expertizei, instanţa se pronunţă printr-o încheiere.

Ține minte:

În calitate de expert este numită o persoană dezinteresată în soluţionarea pricinii, care este înscrisă în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi.

Părţile aleg, de comun acord, expertul sau instituţia de expertiză care urmează să fie desemnată de instanţă să efectueze expertiza. În lipsa acordului părţilor, instanţa desemnează expertul sau instituţia care urmează să efectueze expertiza.

Dacă în încheierea privind efectuarea expertizei judiciare este indicată doar instituţia care urmează să efectueze expertiza, conducătorul instituţiei în cauză numeşte expertul şi informează în acest sens instanţa care a dispus expertiza.

După desemnarea expertului, instanţa judecătorească convoacă o şedinţă cu participarea părţilor şi a expertului, în cadrul căreia se stabileşte legătura dintre expert şi părţi, etapa la care părţile pot fi admise să participe la investigaţiile expertului, se aduce la cunoştinţa părţilor şi expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul urmează să ofere răspunsuri şi li se explică faptul că au dreptul de a face observaţii cu privire la aceste întrebări şi de a cere modificarea sau completarea lor.

Dacă expertul poate să îşi exprime de îndată opinia, acesta este ascultat chiar în şedinţă, iar afirmaţiile sale se consemnează într-un proces-verbal.

Dacă tu sau altă parte în process are motive întemeiate de a nu avea încredere în expertul desemnat expertului i se înaintează recuzarea dacă există anumite temeiuri stabilite de lege. Motivul recuzării trebuie dovedit.

Deși de instanță a fost admis anume demersul tău de numire a unei expertise partea opusă (care poate fi agresorul) şi alți participanţi la process la fel au anumite drepturilegate de modalitatea de petrecere a expertizei sau de formularea întrebărilor proprii pentru expert.

Încheierea judecătorească privind efectuarea expertizei se indică: denumirea instanţei care a dispus efectuarea expertizei, data emiterii dispoziţiei numele sau denumirea părţilor, pricina care se examinează, denumirea expertizei, faptele pentru a căror elucidare se efectuează expertiza, întrebările puse în faţa expertului, numele expertului sau denumirea instituţiei căreia i se încredinţează  expertiza, materialele trimise la expertiză, alte date privind efectuarea expertizei, termenul acordat pentru efectuarea expertizei şi prezentarea raportului de expertiză, alte date prevăzute de lege.

În încheiere se indică, de asemenea, faptul că expertul este somat de instanţa judecătorească sau de şeful instituţiei de expertiză (dacă expertul este numit de conducătorul acestei instituţii) de răspunderea penală în cazul prezentării cu bună ştiinţă a unui raport de expertiză fals.

Alte probe

Alte probe pot fi cele material care se constituie din diferitele obiecte care, prin aspect, calitate, proprietăţi, însuşiri, schimbări, loc de aflare sau prin alte caracteristici, pot servi la constatarea circumstanţelor importante pentru soluţionarea cazului. Deci, pentru a te pregăti de examinarea în instanță în primul rind trebuie să identifici care din aceste probe pot fi utile. Determinarea probelor materiale înseamnă desemnarea obiectelor de cercetare şi stabilirea faptelor care urmează a fi dovedite prin aceste probe. Probele materiale, precum s-a menționat mai sus, pot constitui obiectul cercetării de către experți (eventual bunurile distruse în cadrul violențelor pot constitui obiect de cercetare în cadrul expertizei merceologice, sau dacă un anumit obiect a putt cauza anume vătămările pe care le-ai obținut…).

Probele materiale se păstrează la dosar ori se predau în camera de păstrare a instanţei judecătoreşti, însoţite de un registru special. Instanţa ia măsuri pentru păstrarea lor intactă.

Obiectele care nu pot fi prezentate în judecată se cercetează la locul aflării lor sau în alt loc determinat de instanţă şi se descriu amănunţit în proces-verbal, întocmit la faţa locului, ori sînt fotografiate, după caz, şi sigilate. Procesul-verbal se anexează la dosar. Cercetarea la faţa locului se face cu concursul participanţilor la proces, în prezenţa martorilor, specialiştilor şi experţilor, după caz.

După ce hotărîrea judecătorească rămîne irevocabilă, probele material se restituie persoanelor care le-au prezentat ori se remit celor cărora instanţa le-a declarat dreptul asupra lor, ori se comercializează în modul stabilit de instanţă.

În unele cazuri, probele materiale, după ce sînt examinate de instanţa judecătorească, se restituie, la cerere, persoanelor care le-au prezentat, chiar înainte de terminarea procesului, dacă aprobarea cererii nu creează impedimente în soluţionarea pricinii.

Referitor la distribuirea probelor materiale înainte de adoptarea hotărîrii, instanţa judecătorească emite o încheiere.

Înregistrările audio-video

Dacă vei prezenta tu sau altă parte (eventual agresorul) o înregistrare audio-video pe un suport electronic sau de altă natură trebuie să știi că atît tu cît și oponentul tău sînteți   obligați indicați persoana care a efectuat înregistrarea, timpul şi condiţiile înregistrării.

Nu poate servi ca probă înregistrarea audio-video ascunsă dacă nu este permisă prin lege.

Suporturile înregistrărilor audio-video se păstrează în instanţă judecătorească, însoţite de un registru special. Instanţa ia măsuri pentru păstrarea lor intactă.

După ce hotărîrea judecătorească devine irevocabilă, suporturile înregistrărilor audio-video pot fi restituite persoanei care le-a prezentat. În cazuri excepţionale, instanţa le poate restitui printr-o încheiere şi pînă la data devenirii irevocabile a hotărîrii.

La general, tu vei decide care alte date ar fi convingătoare pentru instanță că ai fost victimă și că agresorul prezintă pericol pentru tine și copiii tăi. Este necesar să poți argumenta instanței importanța lor, iar în funcție de forța ta de convingere și alte circumstanțe demersul tău de acceptare a acestor date poate fi admis sau nu.

Probele obţinute cu încălcarea legii nu au putere de probaţiune şi nu pot fi puse de instanţă în temeiul hotărîrii.

Anume pe motivul că aceste probe urmează a fi dobîndite în modul prevăzut de lege, trebuie să corespundă anumitro condiții, mai mult probabil vei avea nevioe de consilierea unui avocat.

Totodată, nu trebuie să rămîi descurajată dacă nu ai obținute unele din probele indicate mai sus, declarațiile tale fiind unica probă. Este unanim recunoscut că asemnea situații nu pot fi excluse pe motiv că majoritatea actelor de violență, fiind comise în spațiul privat, uneori agresorul acționînt metodic și cu calm la organizarea fiecărui caz de abuz, rar lăsă martori.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult