Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei Companii de Audit

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și în cadrul și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridicăși dezvoltare instituțională.

CDF anunţă concursde oferte pentru selectarea unei Companii de Audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor  Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se efectuează în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC.

Auditul se efectuează de către un auditor extern, independent și calificat.

I. Obiectivele și scopul auditului

Obiectivul este:

II. Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400, examinați următoarele domenii, în conformitate cu Termenii de referință de mai jos

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

III. Raportarea

 1. Auditul  se va desfăşura în perioada 10 martie  –  31 martie 2016.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia auditului.
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2).  Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit cât și punctele slabe identificate.
 4. Raportul prezentat de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:

–        Dacă raportul financiar prezentat de CDF corespunde înregistrărilor contabile;

–        Dacă CDF a pus în aplicare recomandările auditorilor SDA în baza raportului de audit organizational pentru anul 2015, conform planului anual de lucru pentru 2016;

–        Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului de „pre-core support” au fost implementate in 2016;

–        Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate si solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;

–        Dacă procesul de procurări al CDF este în conformitate cu regulamentul de procurări al CDF;

–        Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitatea cu recomandările propuse de auditorii precedenți (in particular auditul financiar pentru anul 2015);

–        Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;

 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 2. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 3. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 4. Raportul se semnează de către auditorul care a efectuat auditul (titlul) și compania de audit.
 5. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Raport si Scrisoarea către Management (Management Letter). Raportul  şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate, atât pe suport de hârtie cât şi în versiune electronică, până la data de 14 aprilie 2017.
 6. Auditorul care va efectua auditul (titlul) și compania de audit vor depune o declarație de confidenţialitate asumându-și responsabilitatea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiei de care vor lua cunoştinţă pe parcursul activităţii de audit. 
 7. CDF va asigura accesul la toate documentele solicitate de către auditor şi va asigura cu spaţiul necesar pentru desfăşurarea activităţii de audit.
 8. CDF va oferi sprijinul necesar auditorului pentru facilitarea activităţii de audit.
 9. CDF va oferi un Răspuns al managementului (Management Response) cu privire la concluziile auditului în limbile română și engleză.

IV. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

Structura ofertei:

Criteriile de evaluare:

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 19 februarie 2017, ora 20:00.

Ofertele pot fi expediate  la adresa: Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 sau prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Companie de Audit”

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult
„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Vezi mai mult