Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. “Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs privind recrutarea unui consultant pentru desfășurarea unui Studiu rapid privind evaluarea răspunsului la cazurile de violență în familie și trafic

TERMENI DE REFERINȚĂ | selectarea unui consultant pentru desfășurarea Studiului rapid privind evaluarea răspunsului sistemului justiției și poliției la cazurile de violență în familie și trafic în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor (în continuare CDF) cu suportul financiar al  Ambasadei SUA în RM.

Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Legea 45) și alte legi organicegarantează dreptul persoanei la un proces echitabil, precum și accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței.  În acest context, CDF în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie” are drept alte scopuri specifice: (1) evaluarea respectării standardelor naționale la un proces echitabil pentru victimele violenței în familie, traficului de ființe umane sau altor forme de violențe împotriva femeilor  prin prisma standardelor internaționale de drepturile omului și (2) analiza funcționării de facto a instanțelor de judecată.  

CADRUL SPECIFIC AL PROIECTULUI : 

Pentru atingerea scopului general al proiectului de consolidare a răspunsului sistemului judiciar la cazurile de violență în familie, în paralel cu sensibilizarea și consolidarea capacităților reprezentanților sistemului justiției, prin creșterea nivelului de cunoștințe privind aspectele legate de violență în familie, pe parcursul anului 2017 CDF va monitoriza procesele de judecată privind cazurile de violență împotriva femeilor și trafic de ființe umane.

Consultantul recrutat va desfășura Studiul rapid de evaluare a răspunsului sistemului justiției și poliției la cazurile de violență în familie și trafic. În acest scop va organiza o serie de interviuri cu persoanele relevante: judecători, procurori, avocați, ofițeri de poliție, reprezentanți ai societății civile, experți în domeniul dreptului în baza unei metodologii special elaborate, va formula concluzii și recomandări în baza interviurilor desfășurate. Raportul consultantului va face parte din Raportul CDF de monitorizare a proceselor instanțelor de judecată din domeniul violenței în familie și traficului de ființe umane. Acest Raport va contribui la identificarea lacunelor și recomandărilor în avansarea politicilor, legislației relevante și celor mai bune practici în domeniul violenței în familie și traficului de ființe umane în Republica Moldova.

Produse/ rezultate așteptate:

Sarcini specifice:

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
  2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare 

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultantul selectat va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu reprezentantul CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție;

–          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 18 iulie 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult