Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunţă concurs privind selectarea unui consultant în domeniul bugetării sensibile la gen pentru analiza programelor bugetare

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

În acest context, CDF în colaborare cu MMPSF recrutează un consultant național pentru acordarea suportului autorităților administrației publice centrale în analizarea programelor bugetare ale Strategiilor sectoriale de cheltuieli din perspectiva dimensiunii de gen și ulterior integrarea aspectelor gender în programele bugetare ale instituțiilor. 

Scopul contractării:

În decembrie 2016, CDF a lansat Raportul de Estimare a Costurilor Violenței în Familie și Violenței față de femei în Moldova, conform căruia s-a constatat că în pofida elaborării unei serii de studii privind bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, precum și inițiativele generate de BSG în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în ultimii câțiva ani, guvernul nu a reușit să integreze metodologia BSG în bugetarea pe  performanță/program. Urmare ședinței Comisiei Guvernamentale pentru egalitate intre femei si bărbați  din data de 21 martie 2017, s-a luat decizia  de a realizeze o analiza a CBTM in patru sectoare si de a elabora indicatori specifici gender in domeniile agricultură, sănătate, piața muncii și educație, care ulterior vor fi integrați in programele bugetare sectoriale.

 În acest context CDF în colaborare cu MMPSF recrutează un consultant pentru acordarea suportului autorităților administrației publice centrale (Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei) în analizarea programelor bugetare ale Strategiilor sectoriale de cheltuieli din perspectiva dimensiunii de gen și ulterior integrarea aspectelor gender în programele bugetare ale instituțiilor.

Sarcii și responsabilități:

I. Consolidarea capacităților grupului coordonator în domeniul gender al MMPSF, în analizarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu prin prisma bugetării sensibile la dimensiunea de gen, în particular prin:

 II. Acordarea suportului metodologic pentru grupurile coordonatoare gender din cadrul APC (MMPSF, MAIA, MS, MEDu) și coordonarea procesului de integrare a BSG în cadrul programelor bugetare. Consultantul va acorda suport fiecărui minister vizat în:

 III. Consolidarea capacității Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în domeniul integrării BSG în programele bugetare sectoriale:

Modalitatea de lucru:

Ședințe separate cu grupurile coordonatoare în domeniul gender a fiecărui APC în parte, cu participarea reprezentanților direcțiilor financiare, direcțiilor/secțiilor de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor și direcțiilor de profil responsabile de implementarea programului bugetar selectat.

Consultantul va raporta CDF care va fi responsabil de coordonarea lucrului consultanților și va asigura calitatea produselor finale.

Pentru sarcinile specificate mai sus vor fi alocate următoarele perioade de timp:

Activități – produse:Termen provizoriu
 I. Analiza programelor bugetare în vederea integrării BSG în cadrul strategiilor sectoriale de cheltuieli de cheltuieli, cu identificarea și integrarea indicatorilor sensibili la dimensiunea de gen. (livrabil – raport de analiză)3 zile de lucru
 II. Selectarea și recomandarea sub-programelor relevante în care urmează a fi integrată BSG în colaborare cu grupurile coordonatoare gender din cadrul APC (MMPSF, MAIA, MS, MEDu) (livrabil – set recomandări)4 zile de lucru
III. Consolidarea capacităților în cadrul ședințelor de lucru cu: – grupul coordonator în domeniul gender al MMPSF, în analizarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu prin prisma bugetării sensibile la dimensiunea de gen (livrabil – raport de activitate)3 zile de lucru

TOTAL: 10 zile de lucru;

Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: mai – iulie 2017. Consultantul va asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi va fi responsabili de livrarea calitativă a produselor.

SPRIJINUL ACORDAT CONSULTANTULUI

CDF și MMPSF vor asigura oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar. Oferirea asistenţei şi ghidării necesare la solicitarea Instituţiei selectate cu referire la obiectivele proiectului.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
  2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința. 

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare 

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric 

Consultantul selectat va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu reprezentantul CDF și reprezentantul MMPSF. 

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție;

–          Oferta financiară în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 26 mai 2017 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

NB: Consultanții vor fi selectați în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult