Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

AO ”Centrul de Drept al Femeilor”(CDF) anunţă concurs de oferte pentru a selecta Experți Naționali în Elaborarea Suportului de Curs în domeniul violenței în familie.

TERMENI DE REFERINȚĂ | selectarea din rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților specializați în domeniul violenței în familie, a trei experți pentru elaborarea Suportului de Curs în domeniul violenței în familie, realizate în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor cu suportul financiar al  Ambasadei SUA în RM în colaborare cu Institutul Național al Justiției

Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Legea 45) a oferit o bază excelentă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței, cu toate acestea pentru protecția eficientă a victimelor este esențială o reacție promptă și eficientă a justiției.  În acest sens, Centrul de Drept al Femeilor în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Institutul Național de Justiție (INJ) proiectul „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie”.  Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica Moldova  în lupta împotriva violenței în familie.

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI :

Scopul proiectului este de a fortifica răspunsul judecătorilor, procurorilor și avocaților la cazurile de violență în familie. CDF va sensibiliza și va consolida capacitățile reprezentanților sistemului justiției, prin creșterea nivelului de cunoștințe privind toate aspectele legate de violență în familie, inclusiv dinamica și complexitatea fenomenului, legislația națională si standardele internaționale relevante pentru prevenirea si combaterea violentei.

Printre principalele activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi elaborarea unui Suport de Curs pentru judecători, procurori și avocați în soluționarea cazurilor de violență în familie. Acest Suport de Curs va contribui la consolidarea capacităților Institutului Național al Justiției, de a realiza instruiri sistematice în domeniul vizat, sporind nivelul de pregătire şi competenţă a judecătorilor, procurorilor şi a altor reprezentanţi ai justiţiei.

Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul Național al Justiției urmează să selecteze un judecător, un procuror și un avocat specializat în domeniul combaterii violenței în familie, în vederea elaborării unui Suport de Curs în cadrul proiectului, începând cu luna mai 2015.

Produse/ rezultate așteptate :

Obiectivele specifice:

Realizarea unui Suport de Curs pentru judecători și procurori privind răspunsul eficient la cazurile de violență în familie în format electronic în conformitate cu metodologia aprobata de INJ  (perioada 1 iunie mai-31 august 2015)

Pentru realizarea obiectivelor propuse consultanţii  vor:

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI SOLICITATE :

Studii:

–          Studii Superioare în Drept, deţinerea titlurilor de Magistru sau Doctor în Drept reprezintă un avantaj.

Experienţă:

PROCEDURA DE SELECȚIE :

Selecția se va realiza în două etape. Într-o primă etapă, eliminatorie, Comisia CDF/INJ va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
  2. respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la selecție;
  3. experiența profesională de cel puțin 5 ani, în instrumentarea cauzelor de violență în familie;

Într-o a doua etapă comisia va examina candidații, urmărind îndeplinirea de către aceștia a criteriilor cu privire la:

Procedura de Evaluare:

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric:

Expertul selectat în baze de concurs urmează să semneze un contract de prestări servicii cu CDF, astfel fiind responsabil de calitatea și termenii de livrare a produsului.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție și o scurtă prezentare a expertizei în elaborarea de materiale didactice (lista materialelor elaborate, rapoarte de analiza a legislației, ghiduri, suport de curs etc.) Dovezi documentate ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.  Se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat (pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate);

–           Oferta tehnică:

Planul eventualului Suport de Curs pentru instruirea iniţială şi continuă a profesioniştilor din sectorul justiţiei,

–          Planul de lucru și termenele de realizare;

–          Oferta financiară pentru elaborarea Suportului de Curs în MDL.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 19.05.2015, ora 17.00  la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md Ofertele întârziate vor fi respinse.

Pentru informații suplimentare: 022-23-73-06/068-30-25-62

Candidații selectați vor fi anunțați despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 26 mai 2015. CDF  își rezervă dreptul de a comunica suplimentar cu ofertanții în vederea clarificării unor informații legate de dosarul prezentat sau pentru a solicita documente, explicații suplimentare la dosar.

NB: Persoanele vor fi selectate în conformitate cu politica de personal fără a discrimina nici o persoană pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Vezi mai mult
30 de ani de așteptări

30 de ani de așteptări

Vezi mai mult