Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor (în continuare – CDF) este o organizație non- guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA 700 și ISA 800/805), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS 4400.

 

1. Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt:

 

2. Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400 și Termenii de referință de mai jos

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 

3.    Raportarea

 1. Auditul se va desfăşura în perioada 01 – 26 aprilie 2024.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2) în conformitate cu formatul standard ISA 700 și ISA 800/805. Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit, cât și punctele slabe Suplimentar va fi emis un raport separat cu constatări în conformitate cu ISRS 4400.
 1. Rapoartele prezentate de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
  • Dacă raportul financiar prezentat de CDF este structurat în așa mod încât să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat și dacă corespunde înregistrărilor contabile;
  • Daca raportul financiar oferă informații cu privire la rezultatul financiar pe linie bugetară (outcome);
  • Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului din 2019 au fost implementate în 2023;
  • Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate și solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;
  • Dacă procesul de procurări în cadrul CDF este în conformitate cu procedura de procurări a CDF;
  • Dacă CDF analizează frunizorii/prestatorii pentru a se asigura că aceștia nu figurează în lista de sancțiuni financiare ale UE de persoane, grupuri și organizații.
  • Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitate cu recomandările propuse de auditorii precedenți;
  • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 1. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 1. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 1. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Rapoarte si Scrisoarea către Management (Management Letter). Rapoartele şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate în versiune finală, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, până la data de 30 aprilie 2024.

 

4. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

Structura ofertei:

Criteriile de evaluare:

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 23 februarie 2024, ora 18:00.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 811 999/ 068 30 25 62.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult