Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de oferte privind selectarea unei companii pentru desfășurarea auditului financiar anual

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non- guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB, Standardele IFAC/INTOSAC și ISRS 4400.

I. Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt:

II. Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400 și Termenii de referință de mai jos

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

III. Raportarea

 1. Auditul se va desfăşura în perioada 01 – 21 martie 2022.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2). Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit, cât și punctele slabe Suplimentar va fi emis un raport separat cu constatări în conformitate cu ISRS 4400.
 4. Rapoartele prezentate de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
  • Dacă raportul financiar prezentat de CDF este structurat în așa mod încât să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat și dacă corespunde înregistrărilor contabile;
  • Daca raportul financiar oferă informații cu privire la rezultatul financiar pe linie bugetară (outcome);
  • Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului din 2019 au fost implementate în 2021;
  • Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate și solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;
  • Dacă procesul de procurări în cadrul CDF este în conformitate cu procedura de procurări a CDF;
  • Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitate cu recomandările propuse de auditorii precedenți;
  • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 5. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative;
 6. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 7. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 8. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Rapoarte si Scrisoarea către Management (Management Letter). Rapoartele şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate în versiune finală, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, până la data de 25 martie 2022.

IV. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

Structura ofertei:

Criteriile de evaluare:

Prezentarea ofertei:

Data limită de prezentare a ofertei: 21 februarie 2022.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 811 999/ 068 30 25 62.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/

Alte noutăți

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Vezi mai mult
Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult