Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare – consultanți pentru adaptarea la contextul național a Setului de Materiale UNFPA-WAVE, elaborat pentru consolidarea reacționării specialiștilor din domeniul sănătății la violența împotriva femeilor

TERMENI DE REFERINȚĂ | selectarea a trei Consultanți pentru adaptarea  la contextul național al Setului de Materiale elaborat de Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), organizația Femeile împotriva Violenței din Europa (WAVE) pentru specialiștii din domeniul sănătății în scopul consolidării capacității de reacționare a sistemului de sănătate la violența în bază de gen (VBG).

Prezenta activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului specialiștilor din domeniul  sănătății la violența în bază de gen” implementat de Centrul de Drept al Femeilor cu suportul UNFPA, Ambasadei Austriei , Misiunii OSCE în Moldova și Fundației OAK.

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie(UNFPA)Biroul Regional pentru Europa de Est și Asia Centrală (EECARO) și partenerul său de implementare Femeile împotriva Violenței din Europa (WAVE) lucrează împreună pentru a sprijini dezvoltarea capacităților profesionaliștilor din domeniul sănătății din regiune, în scopul de a consolida răspunsul sistemului de sănătate la violența în bază de gen.  Rezultatul principal al acestui parteneriat a fost dezvoltarea unui Set de Materiale, elaborat în baza practicilor și standardelor internaționale, inclusiv în baza directivelor din 2013 ale OMS privind politicile și procedurile clinice de reacționare a sectorului de ocrotire a sănătății la violența împotriva femeilor.

Per ansamblu, setul de materiale UNFPA-WAVE are scopul de a asigura specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății cu informații și instrumente pentru promovarea legilor, politicii și programelor, cu scopul primordial de a atinge obiectivul de a genera un răspuns multe-disciplinar la violența în bază de gen, o parte importantă în această reacționare aparținând sistemului de ocrotire a sănătății.

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI :

Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Legea 45) a oferit o bază excelentă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței în familie, cu toate acestea pentru protecția eficientă a victimelor este necesar de a dezvolta un răspuns cuprinzător multisectorial, care ar presupune o reacție promptă și eficientă a tuturor actorilor.

Instituțiile medicale au un rol major in acest sens, profesioniștii din domeniul sănătății sunt primii în contact cu victimele și pot juca un rol important în informarea și referirea victimelor. Medicii legiști, asigură documentarea cu precizie a leziunilor stabilesc circumstanțele faptei, rapoartele lor reprezentând un mijloc de probă pentru responsabilizarea agresorului.

Centrul de Drept al Femeilor în calitate de promotor de proiect, implementează în parteneriat cu Ministerul Sănătății cu susținerea UNFPA, Ambasadei Austriei, Misiunii OSCE în Moldova și a Fundației OAK proiectul „Consolidarea răspunsului specialiștilor din domeniul sănătății la violența în bază de gen”. Proiectul are ca scop consolidarea capacității de reacționare a sectorului de sănătate din Republica Moldova la violența în bază de gen.

Printre principalele activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numără şi ajustarea la contextul național al setului de materiale UNFPA-WAVE care oferă recomandări practice atât pentru profesioniștii din domeniul sănătății, cât și pentru conducerea instituțiilor medicale și factorii de decizie din domeniu respectiv.

Setul de materiale include:

Partea IGhidul pentru instituțiile medicale și specialiștii din domeniul sănătății în consolidarea capacității de reacționare a sistemului de sănătate la cazurile de violență în bază de gen. Ghidul conține un scurt istoric și directive practice pentru elaborarea politicilor de sprijin și recomandări practice de consolidare a reacționării sistemului medical la cazurile de violență în bază de gen.

Partea II Materialele de instruire pentru specialiștii din domeniul sănătății în consolidarea capacității de reacționare la cazurile de violență în bază de gen, ceconstituie un curriculum de instruire gata elaborat și accesibil utilizatorilor, cu scopul de a consolida cunoștințele și aptitudinile specialiștilor din domeniul sănătății pentru o bună înțelegere a fenomenului violenței în bază de gen, pentru identificarea pacienților ce au trăit experiențe de violență în bază de gen și pentru prestarea victimelor a serviciilor relevante de asistență, sprijin și referire.

Per ansamblu,  Setul de materiale UNFPA -WAVE:

–          oferă profesioniștilor in domeniul sănătății dovezi și instrumente pentru a promova legi, politici și programe, cu scopul general de realizare a unui răspuns multe-sectorial cuprinzător la violența în bază de gen, din care sectorul de sănătate este o parte importantă;

–          Oferă practicienilor informații esențiale pentru a înțelege mai bine natura și dinamica violenței în bază de gen și rolul sectorului de sănătate în răspunsul la violența în bază de gen;

–          Identifică măsuri practice și recomandări pentru proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea intervențiilor pentru a integra mai eficient răspunsul la cazuri de violență în bază de gen în sectorul sănătății.

Setul de materiale  este accesibil pe site-ul http://www.health-genderviolence.org/

În contextul celor expuse, CDF recrutează  trei consultanți naţionali în vederea adaptării  Setului de Materiale UNFA-WAVE  și elaborării unui curriculum pentru pregătirea specialiștilor din domeniul sănătății în domeniul violenței în familie, la necesitățile și contextul Republicii Moldova  începând cu 1 septembrie 2015.

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. CDF a fost înființată de femei-juriste din Republica Moldova pentru a asigura că perspectiva de gen este prezentă atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei, implementează proiecte în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și oferă asistență juridică și psihologică victimelor violenței în familie.

OBIECTIVE PRINCIPALE

Drept răspuns la necesităţile identificate, CDF în parteneriat cu UNFPA și cu Ministerul Sănătății anunţă o solicitare de exprimare a interesului pentru adaptarea setului de materiale și elaborarea unui curriculum pentru pregătirea specialiștilor din domeniul sănătății, absolvenții instituţiilor de învățământ superior și mediu de specialitate, pentru care acest curs va fi relevant în activitatea lor profesională de viitor.

Principalul obiectiv al activităţii în cauză este de a consolida cunoștințele și aptitudinile viitorilor specialiști pentru o bună înțelegere a fenomenului violenței în bază de gen, pentru asigurarea unui răspuns prompt si eficient la cazurile identificate.

De asemenea, acest efort îşi mai propune drept scop să fortifice parteneriatul între specialiștii din domeniul sănătății și alte autorități și instituții abilitate cu funcții de prevenire și de combatere a violenței în familie, pentru a asigura o intervenție coordonată, astfel sporind gradul de protecție al victimelor și copiilor lor.

Precondiţia acestei sarcini rezidă în faptul ca viitorul curs urmează să fie introdus/inclus în programul de învățământ superior și mediu de specialitate și ceea ce va asigura fezabilitatea şi durabilitatea efortului de consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor specialiştilor și va asigura predarea noului curs în mod regulat/continuu în cadrul programului de învățământ superior și mediu de specialitate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Un spectru aproximativ al aşteptărilor cu privire la  adaptarea setului de materiale și elaborarea unui curriculum sunt expuse mai jos, acestea ar putea fi ajustate în funcţie de propunerile aplicaților ca răspuns la necesităţile identificate(vezi sarcini și responsabilități pct 2).

Din perspectiva cunoştinţelor şi înţelegerii, cursul ar trebui să fie adaptat pentru a asigura:

Cunoașterea  contextului național: situației în domeniul violenței în bază de gen și violenței în familie în Republica Moldova, a cadrului legal relevant, a autorităților și instituțiilor abilitate cu funcții de prevenire și de combatere a violenței în familie și a modalităților eficiente de cooperare dintre aceștia, etc.

Din perspectiva aplicării, cursul trebuie să ajute absolvenții să  asigure:

Documentarea medicală, conform schemei tip de documentare în cazul de violenței în familie;

Prestarea  serviciilor de asistență medicală și psihologică adecvată;

Pentru a realiza obiectivele preconizate, CONSULTANȚII, sub supravegherea de principiu a Ministerului Sănătății şi a CDF, urmează  să onoreze următoarele responsabilităţi majore:

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Sarcini comune pentru ECHIPA DE CONSULTANȚI :

 1. Va realiza o ANALIZĂ A DOCUMENTELOR prin intermediul unei analize minuţioase a materialelor de context şi celor de referinţă a actelor normative , documentaţiei respective  cu privire la: a. contextul naţional;
 2. Va realiza o EVALUARE A NECESITĂŢILOR în domeniul vizat care va include, dar nu se va limita la:
  • Culegerea/ analiza informațiilor referitor la răspunsul sectorului de sănătate la violența în bază de gen;
  • Revizuirea cunoştinţelor şi experienţelor existente cu privire la implementarea unui curs special instruirile de violență, inclusiv cursurile elaborate de CDF și alte organizații parteneri;
  •  Estimarea cererii şi a necesităţilor curente de instruire în domeniul, inclusiv în baza opiniilor/viziunilor colectate din partea, prestatorilor de servicii membrilor Coaliției Naționale ”Viața fără Violență”,  personalului didactic şi a grupurilor-ţintă de studenţi;
 3. Va realiza ADAPTAREA SETULUI DE MATERIALE UNFPA-WAVE/ELABORAREA CURSULUI de instruire:
  • curriculumul, urmează a fi elaborat în dependență de necesitățile evaluate pentru fiecare grup-ţintă de audienți, consultanții urmează să prezinte o propunere argumentată cu privire la modalitatea de incorporare a cursului pilotat în curriculum-ul în cadrul programului superior  și mediu de specialitate;
  • se va aplica experienţa internaţională, cunoştinţele şi practicile naţionale şi evaluarea necesităților (menţionate mai sus în punctul 2);

Sarcini specifice:

Consultant A: Lider de echipa: Responsabil de ajustarea Setului de Materiale la cadrul național – 9 zile de lucru;

Consultantul, în baza standardelor practicilor internaționale, inclusiv în baza directivelor Organizației Mondiale a Sănătății va adapta setul de Materiale, reflectând politicile și procedurile naționale, succesiunea pe etape a intervenției specialistului din domeniul sănătății, începând cu identificarea, examenul medical și acordarea asistenței, documentarea cazului de violență în bază de gen, evaluarea riscurilor și elaborarea planului de siguranță, referirea la alți prestatori de servicii modalitățile de referire a victimelor violenței în bază de gen. Liderul de echipă va fi responsabil de coordonarea lucrului în echipa de consultanți și va asigura calitatea produselor finale.

Consultant B: Responsabil de ajustarea aspectelor ce țin de medicina legală – 6 zile de lucru;

Consultantul va adapta setul de Materiale, reflectând sarcinile puse spre soluţionarea expertizei medico-legale și  anume procedura de aprecierea medico-legală a gravității vătămărilor corporale, în cazurile de violență în familie.  Consultantul va ajusta/elabora  partea de curriculum care  ține de  calificarea medico-legală, aplicarea schemelor de descrierea a leziunilor, circumstanțele, vitalitatea, vechimea tramei, mecanismele de formarea a leziunilor, etc., toate detaliile importante care contribuie la  corecta și deplina desfășurarea a urmăririi penale.

Consultantul va adapta/ elabora compartimentul ce ține de  completarea documentației relevante, de  personalul medical (medicul de familie, medicul din staționar, medicul de la asistența medicală prespitalicească  în conformitate cu instrucțiunile și regulamentele existente,în conformitate cu schema tip de completarea  documentației medicale în cazul identificării cazului de violență în familie.

Consultantul va reflecta în materialul adaptat cum poate fi realizată la nivel practic  conlucrarea  dintre  personalul medical, prestatorii de servicii, medicina legală și justiția penală, pentru a facilita în final accesul femeilor la sistemul de justiție penală.

Consultant C: Responsabil de structurarea ajustarea informației în conformitate cu metodologia adoptată – 6 zile de lucru;

Reieșind din faptul că viitorul curs urmează să fie introdus/inclus în programul de învățământ superior și mediu de specialitate, ceea ce va asigura fezabilitatea şi durabilitatea efortului de consolidare a cunoştinţelor şi abilităţilor specialiștilor din domeniul sănătății și va asigura predarea noului curs în mod regulat/continuu. Consultantul urmează să coordoneze sub aspect metodologic, materialul ajustat corelând –procesele de predare învățare cu evaluare , accentul punându-se pe aspectul practic-aplicativ, ceia ce va asigura reușita instruirii.  Intercalarea sarcinilor didactice în țesătura suportului asigurând legătura dintre cunoștințele teoretice și abilitățile practice ale viitorilor specialiști .

Produse și rezultateTermen provizoriu
1. Plan  şi metodologia de lucru,În 5 zile de la data contractării
2. Evaluarea necesităţilor de instruire în domeniul pentru grupurile-ţintă .3. Extras sumar şi structura materialului adaptat/viitorului curs de instruire 2 săptămâni de la data contractării
4.Versiunea de lucru a materialului adaptat/ Cursului de instruire şi materialele de instruire corespunzătoareÎn 2 luni de la data contractării
Curriculumul şi materialele didactice pentru Cursul de instruire, pregătite conform metrologiei și cerințelor pentru a fi aprobate de Ministerul SănătățiiÎn 3 luni de la data contractării

Activităţile din cadrul acestei lucrări sunt preconizate pentru perioada: septembrie-noiembrie 2015. Cu toate acestea, perioada mai sus menţionată este provizorie şi va fi ulterior concretizată odată ce beneficiarul grantului va fi selectat şi va fi identificată echipa de consultanţi.

SPRIJINUL ACORDAT CONSULTANȚILOR:

CDF și partenerii de proiect vor asigura oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar. Oferirea asistenţei şi ghidării necesare la solicitarea Instituţiei selectate cu referire la obiectivele şi scopurile lucrării;

CDF va oferi suport tehnic Echipei de Consultanți selectați pe parcursul etapelor de bază ale activităţii vizate, care ar putea include: monitorizarea controlului calităţii pentru evaluarea progresului; revizuirea materialelor în versiunea preliminară şi oferirea de recomandări pentru produsele finale. Asigurarea cu documente relevante de informare generală disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse. Avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate de Consultanților contractați.

Echipa de Consultanții selectați vor asigura realizarea activităților  în conformitate cu orarul convenit şi vor  fi responsabili de livrarea calitativă a produselor aşteptate. Liderul de echipă va fi responsabil de coordonarea lucrului în echipa de consultanți și va asigura calitatea produselor finale.

Produse așteptate / și termene de realizare :

SETUL DE MATERIALE UNFPA-WAVE  ajustat la contextual național

Produsul final al Echipei de Consultanți va fi setul de materiale adaptat la contextul național cu informații și instrumente pentru promovarea cadrului legal, de politicii, programelor naționale, cu scopul primordial de a atinge obiectivul de a genera un răspuns multe-disciplinar la violența în bază de gen. Produsul final urmează să răspundă rigorilor unui  curriculum pentru pregătirea specialiștilor din domeniul sănătății, absolvenții instituţiilor de învățământ superior și mediu de specialitate.

Consultant A: Setului de Materiale ajustat la cadrul național , reflectă politicile și procedurile naționale răspunde necesităților de pregătirea specialiștilor din domeniul sănătății ;

Consultant B:Setul de Materiale ajustat răspunde necesităților de pregătire a  specialiștilor medicini legale;

Consultant C:Setul de Materiale ajustat răspunde rigorilor unui curriculum pentru afi introdus/inclus în programul de învățământ superior și mediu de specialitate.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI SOLICITATE :

Licenţă în domenii relevante (minim 5 ani de experienţă în domeniul ocrotirii sănătăţii,);

Experienţă:

PROCEDURA DE SELECȚIE :

Selecția se va realiza în două etape. Într-o primă etapă, eliminatorie, comisia va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la selecție;
 3. experiența profesională de cel puțin 5 ani, în domeniul ocrotirii sănătății, etc;

Într-o a doua etapă comisia va examina candidații, urmărind îndeplinirea de către aceștia a criteriilor cu privire la:

 1. cunoștințe disciplinare aprofundate, raționamente, susținerea argumentată a punctelor de vedere;
 2. capacitatea de elaborare a rapoartelor analitice, materialelor didactice – curriculum, materiale de curs, manuale;
 3. disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului.

Procedura de Evaluare:

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric:

Consultanții selectați vor  semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se vor consulta cu CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție și o scurtă prezentare a expertizei în elaborarea de materiale relevante (lista materialelor elaborate, rapoarte, ghiduri, articole, analize etc.) Dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare. Se acceptă, link-uri web unde pot fi vizualizate studiile la elaborarea cărora a participat (pe parcursul ultimilor 5 ani de activitate);

–           Oferta tehnică;

Plan de acţiune pentru Ajustarea  Setului de Materiale WAVE la contextul național care ar include activităţi, repere şi termene de timp legate de produsele contractuale;

–          Oferta financiară pentru ajustarea setului de materiale  în lei moldovenești.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 15.08.2015 ora 17.00 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.mdOfertele întârziate vor fi respinse.

NB: Persoanele vor fi selectate în conformitate cu politica de personal fără a discrimina nici o persoană pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult