Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Selectare consultanți pentru adaptarea Standardelor Procedurilor Operaționale regionale și revizuirea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și violenței în familie în domeniile sănătate, asistență socială și poliție

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea a trei Consultanți pentru adaptarea Standardelor Procedurilor Operaționale regionale și revizuirea a trei Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor și violenței în familie.

Prezenta activitate este realizată în cadrul acordului de parteneriat dintre Centrul de Drept al Femeilor si UNFPA pentru perioada 2013-2017 care are drept scop avansarea egalității de gen și abilitarea femeilor și fetelor, precum și a drepturilor sexuale și reproductive, inclusiv pentru cele mai vulnerabile și marginalizate femei, adolescenți și tineri.

Asociația Obștească “Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Scopul CDF este de a asigura perspectiva de gen atât în timpul procesului de elaborare cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru statutul egal între femei și bărbați în viața publică și privată și este un partener credibil al guvernului, societății civile și a victimelor violenței în familie. CDF desfășoară activități de prevenire a violenței în familie, asistență directă, participă la elaborarea politicilor publice, asigură susținerea juridică și dezvoltare instituțională.

CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

Violența în familie  și violența asupra femeilor reprezintă una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu grave consecințe asupra demnității umane și o gravă încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă Republica Moldova.

Odată cu recunoașterea fenomenului violenței în familie au fost înregistrate anumite progrese cum ar fi adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (în continuare Legea 45) din 01.03.2007 precum și modificările ulterioare ale legislației care au contribuit la îmbunătățirea mecanismului de soluționare a cazurilor de violență în familie, la operaționalitatea procedurii de emitere a ordonanței de protecție și la legiferarea drepturilor victimelor la protecție și asistență.

Deși Legea 45 a oferit o bază importantă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței în familie, totuși, pentru a proteja in mod eficient victimele se cere un răspuns holistic multisectorial, care ar include acţiuni prompte și eficiente a tuturor actorilor.

În 2015, în cadrul Programului Global Comun, Organizația Națiunilor Unite (UNFPA, OMS, PNUD, UN Women, UNODC) a lansat un set de Standarde Globale și Servicii Esențiale destinate femeilor și fetelor supuse violenței (ESGs globale), care urmează a fi asigurate de sectorul sănătății, social și al justiției.   Îndrumarele elaborate pentru coordonarea serviciilor esențiale, gestionarea proceselor și a mecanismelor de coordonare  constituie plus de valoarea  acestui Pachet de Servicii Esențiale. În același timp, UNFPA EEAC RO a elaborat un set de Proceduri de Operare Standard cu privire la violența de gen, care oferă o descriere clară și detaliată a acțiunilor de rutină ale profesioniștilor din trei sectoare-cheie (sănătate, psiho-social și justiție), care pot oferi asistență/servicii, victimelor / supraviețuitorilor  violenței de gen.

Pentru a răspunde acestor necesitați, Centrul de Drept al Femeilor (în continuare CDF) în parteneriat cu UNFPA şi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei  (în continuare MMPSF), Ministerul Sănătății (în continuare MS) și Ministerul Afacerilor Interne (în continuare MAI) in contextul activității de consolidare a răspunsului național la cazurile de violență în familie și violență față de femei, va coordona adaptarea Standardelor Procedurilor Operaționale regionale ale UNFPA și revizuirea celor 3 Instrucțiuni privind intervenția instituțiilor medicale, a secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei și a organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie. Instrucțiunile vor fi revizuite în conformitate cu noile prevederi naționale inclusiv amendamentele relevante prevenirii și combaterii violenței în familie, cu recomandările Strategiei Naționale privind Violența asupra Femeilor și Violența în Familie și instrumentelor internaționale relevante, inclusive standardele UNFPA pe violența în familie.  

În acest context, CDF recrutează trei consultanți naţionali care vor analiza actualele instrucțiuni, precum și actele normative naționale și internaționale și vor recomanda  într-o nouă redacție eficientizarea mecanismului multidisciplinar de intervenție a instituțiilor medicale, a secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei și a organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie.

OBIECTIVELE

Drept răspuns la necesităţile identificate, CDF în parteneriat cu UNFPA și cu ministerele relevante anunţă o solicitare de exprimare a interesului pentru elaborarea mecanismului multidisciplinar privind intervenția eficientă a instituțiilor medicale, a secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei și a organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie aceste intervenții adaptate la Procedurile Standardelor Operaționale regionale și la Instrucțiunile Globale. Scopul acestui mecanism constă în asigurarea unei abordări sistemice a fenomenului violenței față de femei în domeniile sănătate, asistență socială și aferente afacerilor interne și asigurarea unui răspuns eficient coordonat al autorităților și actorilor relevanți în cazurile de violență în familie și violență față de femei.

Mecanismul în noua redacție se va baza pe legislația națională cu modificările din iulie 2016, pe cele mai bune practici internaționale, inclusiv pe Procedurile Standardelor Operaționale regionale și la Instrucțiunile Globale, pe angajamentele Republici Moldova de respectare a drepturilor omului, pe standardele Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței in familie (in continuare Convenția de la Istanbul).

Pentru a realiza acest obiectiv, vor fi recrutați trei CONSULTANȚI, care, sub supravegherea CDF urmează  să următoarele responsabilităţi majore:

 1. privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie, inclusiv a Instrucțiunilor privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie aprobate prin Ordinul 155 din 24.02.2012 ;
 2. privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei în cazurile de violență în familie, inclusiv a Instrucțiunilor metodice privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei în cazurile de violență în familie aprobate prin Ordinul Nr.22 din 9.02.2012;
 3. privind intervenția organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, Inclusiv a Instrucțiunilor metodice privind intervenția organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie aprobate prin Ordinul Nr. 275 din 14.08.2012.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Pentru realizarea responsabilităţilor de mai sus vor fi selectați trei Consultanți care, fiecare va avea următoarele sarcini în unul din cele 3 domenii (sănătate, asistență socială și justiție/poliție):

 1. Studierea documentelor/actelor/legislației (desk research). Aceasta etapa presupune o analiză minuţioasă a tuturor materialelor, actelor normative, altor informații, documentaţii cu privire la contextul naţional în domeniul relevant.
 2. Identificarea celor mai importante probleme și necesitați în implementarea Instrucțiunilor în actuala redacție în unul din cele 3 domenii.
 3. Elaborarea unui plan/concept de durabilitate a domeniului in care se lucrează.
 4. Organizarea și facilitarea unor consultări tematice cu persoanele relevante în vederea unor noi recomandări ale Instrucțiunilor.
 5. Finalizarea si elaborarea proiectului Instrucțiunilor în domeniul relevant.
 6. Alte activități pertinente revizuirii proiectului Instrucțiunilor pe unul din cele 3 domenii (sănătate, asistență socială și justiție/poliție) în conformitate cu cerințele proiectului.

Consultanții vor raporta CDF care va fi responsabil de coordonarea lucrului consultanților și va asigura calitatea produselor finale.

Pentru aceste sarcini vor fi alocate următoarele perioade de timp:

Consultant în sănătate – 25 zile de lucru;

Consultant în asistență socială  – 25 zile de lucru;

Consultant în justiție/poliție – 25 zile de lucru.

Produse și rezultateTermen provizoriu
 Plan și metodologia de lucruÎn 5 zile de la data contractării
 Consultări tematice în domeniul vizat30 zile de la data contractării
 Versiunea preliminară a mecanismului revizuit și Instrucțiunilor40 zile de la data contractării
 Prezentarea proiectului final a mecanismului revizuit și InstrucțiunilorConform planului de lucru agreat

Activităţile și produsele de mai sus sunt preconizate pentru perioada: Noiembrie 2016 – Ianuarie 2017. Cu toate acestea, perioada sus menţionată este provizorie şi va fi ulterior concretizată odată cu identificarea consultanţilor.

Consultanții vor asigura realizarea activităților în conformitate cu orarul convenit şi vor fi responsabili de livrarea calitativă a produselor.

SPRIJINUL ACORDAT CONSULTANȚILOR

CDF și partenerii de proiect vor asigura oferirea sprijinului informaţional şi logistic necesar. Oferirea asistenţei şi ghidării necesare la solicitarea Instituţiei selectate cu referire la obiectivele proiectului.

CDF va oferi suport tehnic Consultanților selectați pe parcursul etapelor de bază ale activităţii vizate, care ar putea include: monitorizarea controlului calităţii pentru evaluarea progresului; revizuirea materialelor în versiunea preliminară şi oferirea de recomandări pentru produsele finale. Asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse. Avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate de Consultanți.

Produse așteptate / și termene de realizare :

Produsul final al Consultanților vor fi Instrucțiunile privind intervențiile MS, MMPSF, MAI în domeniile sănătate, asistență socială și justiție/poliție în prevenirea și combatere violenței în familieelaborată in conformitate cu structura agreată a documentului elaborat în conformitate cu cerințele cadrului normativ național.

Consultant în sănătate:

Instrucțiunile privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie

Consultant în asistență socială:

Instrucțiunile privind intervenția secțiilor/direcțiilor asistență socială și protecție a familiei în cazurile de violență în familie

Consultant justiție/poliție:

Instrucțiunile privind intervenția organelor afacerilor interne în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI

PROCEDURA DE SELECTARE

Selectarea celui mai bun candidat se va realiza în două etape.

Într-o primă etapă, eliminatorie, CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 1. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
 2. respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referința.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor și abilitaților solicitate.

Procedura de Evaluare

Pentru evaluarea ofertelor, o schemă cumulativă de analiză va fi aplicată cu un scor total obținut prin combinarea atributelor tehnice și financiare calculate.

Cadrul organizatoric

Consultanții selectați vor  semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se vor consulta cu CDF.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Toate ofertele trebuie să conțină:

–          CV-ul actualizat;

–          Scrisoare de intenție indicând domeniul vizat;

–          Oferta financiară pentru revizuirea Instrucțiunilor relevante în lei moldovenești.

Ofertele urmează a fi prezentate până la 15 noiembrie 2016 la sediul Centrului de Drept al Femeilor  pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

NB: Consultanții vor fi selectați în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Institutul Național al Justiției

O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Institutul Național al Justiției

Vezi mai mult
Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Vă invităm la #Transformare- evenimentul de colectare de fonduri pentru susținerea femeilor afectate de violență în familie

Vă invităm la #Transformare- evenimentul de colectare de fonduri pentru susținerea femeilor afectate de violență în familie

Vezi mai mult
Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Vezi mai mult